La regidora d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Torrevella, Sandra Sánchez, informa que les obres de reparació de la façana del Palau de la Música es troben en l’actualitat executades en un percentatge aproximat al 80% en els seus revestiments exteriors. Simultàniament, a l’interior, s’estan acabant els treballs de reparació dels paraments afectats per les obres, estimant-se que en les pròximes setmanes la totalitat dels treballs de reparació estiguen finalitzats. Per tant, Sandra Sánchez preveu que durant el mes vinent de juny les obres estiguen executades íntegrament.
A l’agost de 2019 la Junta de Govern Local (JGL) aprovava l’adjudicació d’aquestes obres a l’empresa “Treballs i Obres Urbanes”, per valor de 446.000 euros, començant els treballs el mes de gener de 2020.
Cal destacar que amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020 de 17 març de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, van portar com a conseqüència l’aplicació de noves mesures de seguretat i prevenció. Posteriorment, l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2020 de 29 de març ha obligat a adoptar nous protocols de mesures de prevenció de riscos derivats del COVID-19. Malgrat aquests xicotets retards en la seua execució, el desenvolupament dels treballs s’ha realitzat a bon ritme, donant compliment als citats Reials decrets llei.
La regidora d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Torrevella ha informat que els treballs que es realitzen tenen per objecte la reparació integral dels tancaments de l’immoble, tant dels draps de mur cortina (vidrieres) com del seu tancament opac amb panell compacte. Una reparació integral per a garantir l’estabilitat i seguretat estructural dels tancaments, complir i millorar substancialment les condicions de salubritat, estanquitat i confort tèrmic de l’immoble, incrementar les condicions de ventilació natural i reduir la seua demanda energètica. Així mateix, els nous materials de façana posseeixen característiques tècniques amb altes prestacions: panells amb increment de les condicions de resistència a les radiacions UV i resistència a la intempèrie, vidres que milloren les condicions tèrmiques i de control solar. Tot això repercuteix, a més, en la millora qualitativa i quantitativa de la seua vida útil.