La Mesa de Contractació ha proposat l’adjudicació al Gabinet d’Analisi Ambiental i Territorial S.L., amb una oferta de 58.820 euros, la redacció del document inicial estratègic i l’esborrany del nou Pla Especial de l’Illa de Tabarca, que va eixir a concurs a la fi del passat mes de juliol amb un pressupost de licitació de 61.297,56 euros i un termini d’execució de nou mesos i al qual concorrien sis empreses. La proposta haurà de ser confirmada per la Junta de Govern municipal.
Aquest contracte té per objecte preservar el conjunt històric artístic de l’illa, així mateix, es tindran en compte els treballs necessaris per a la redacció de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic que permeta identificar, descriure i avaluar els probables efectes sobre el medi ambient que puguen derivar-se de l’aplicació del Pla Especial. També s’inclou l’elaboració de l’Estudi de Paisatge i Integració Paisatgística i tots els estudis sectorials necessaris.
La regidor d’Urbanisme, Adrián Santos, responsable de l’àrea explica que “el pla es va començar a redactar l’any 2000 però, en l’actualitat, no compleix amb les determinacions de la Llei d’Ordenació del Territori i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP), per la qual cosa s’externalitzaran els treballs d’adaptació del projecte del Pla a la nova normativa valenciana”.
Santos assenyala que “permetrà a més donar resposta a les necessitats plantejades pels veïns i entitats de l’illa”. Amb la nova planificació s’afrontarien solucions a totes les qüestions plantejades a les diferents administracions amb competències de gestió en aquest entorn natural i reserva marina. Santos ha incidit en què és una oportunitat per a “posar en valor aquest emblema de la ciutat com a atractiu cultural, patrimonial i turístic pel que creiem que és prioritari la seua aprovació inicial”.

Actualització del Pla Especial de 1984
L’Illa de Tabarca compta amb un Pla Especial aprovat definitivament el 5 d’octubre de 1984, al qual s’acompanya un Catàleg de Proteccions aprovat provisionalment anys més tard, el 19 de juny de 2009.
El Catàleg de proteccions aprovat provisionalment l’any 2009 per al conjunt de l’Illa inclou una sèrie d’elements amb entitat suficient per a protegir i dels quals resulten un conjunt de 31 fitxes.
Donada l’antiguitat del referit Pla Especial, per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport es va emetre informe el 22 de gener de 2018 requerint a l’Ajuntament d’Alacant la redacció i tramitació d’un Pla Especial de Protecció del Conjunt d’Històric de l’Illa de Tabarca, tot això d’acord amb l’especificat en la disposició transitòria segona de la Llei 4/1998 d’11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià que obliga a l’elaboració d’un Pla Especial de Protecció de l’àrea afectada per la declaració d’un Bé d’Interés Cultural. L’esmentat Pla Especial aprovat l’any 1984 no es troba convalidat per cap informe de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que certifique que es troba actualitzat a les disposicions de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual cosa es fa necessari la redacció i tramitació d’un nou Pla Especial de Protecció.
Respecte al Catàleg, aquest contindrà a més dels elements declarats Bé d’Interés cultural a l’illa totes aquelles edificacions contingudes en les 31 fitxes del Catàleg aprovat provisionalment que acompanya al PE de l’Illa de Tabarca, la Torre defensiva San José declarada Bé d’Interés Cultural i la muralla que envolta tota l’illa i que li dota d’un caràcter de fortificació.