Des de la regidoria de Cultura de Villena en resposta al president de la Coral Ambrosio Cotes, i amb la condició de donar transparència a les gestions dutes a terme respecte a les sol·licituds que han tingut entrada en la regidoria, s’aporta el següent:

1.- Aquesta regidora reconeix i sempre ha reconegut la labor que ha realitzat la Coral Ambrosio Cotes des dels seus inicis.

2.- A ningú se li escapa que ens trobem en un moment summament complex davant l’epidèmia de Covid que estem patint. Això ha provocat que s’hagen d’extremar les mesures de seguretat sanitàries i reubicar activitats en espais amb la finalitat que prevalga la seguretat i donem compliment a la normativa vigent.

3.- Entre altres reubicacions que s’han dut a terme, potser la més complexa ha sigut la del Conservatori de Música, una responsabilitat directament municipal. Per a garantir la salut de les alumnes i alumnes el Conservatori s’han distribuït entre el propi edifici del Conservatori, la Casa de Cultura, amb el que se’ls han hagut de dotar de més sales i el col·legi Ruperto Chapí, a la direcció del qual tornem a agrair l’oferiment.

4.- El 16 de desembre de 2019 entra per Registre una sol·licitud per a dur a terme un concert a l’Església de Santiago el dia 21 del mateix mes, a pesar que la sol·licitud no es va registrar amb temps suficient ja que s’estableix que són dos mesos, es va realitzar l’esforç necessari perquè l’esdeveniment poguera emportar-se acabe.

5.- El 5 d’agost per part de la Coral es va registrar una altra sol·licitud per a abordar el nou conveni, alguna cosa que es va traslladar al tècnic corresponent encarregat d’aquesta labor, estant a l’espera de la seua conclusió per a poder-ho signar, ja que aquesta regidoria ha dotat de pressupost suficient la partida pressupostària per a poder dur-ho a terme.

6.- Fins ara la Coral Ambrosio Cotes estava usant una sala a la Casa de la Cultura per a desenvolupar els seus assajos, sala que en l’actualitat no compleix les mesures de seguretat per a l’activitat i el nombre d’usuaris que necessita la pròpia coral. És per això que davant la impossibilitat del seu ús actual per la coral i per necessitats d’espai per al Conservatori, es destinarà a classes de grup reduït del Conservatori mentre dure la situació de pandèmia actual, sala que passat aquest temps podrà continuar sent usada per la coral.

7.- El dia 14 d’agost la regidora de Cultura rep un correu electrònic en el qual s’acompanya el DOSSIER D’ACTIVITATS 2020, amb la mateixa finalitat que el rebut 9 dies abans.

8.- El 17 d’agost es respon al president de la Coral amb el següent missatge: “Havent rebut el seu correu, com més prompte millor ens posarem en contacte amb vosté per a tractar el tema del conveni i la sol·licitud d’espai. Per a qualsevol altre assumpte, tranquil a la seua disposició.”

9.- El 26 d’agost l’edil es va posar en contacte amb el president mitjançant correu electrònic sol·licitant-li entre altres coses, el nombre de persones que simultàniament requerien del mateix espai amb la finalitat de trobar una sala que complira les mesures sanitàries actuals.

10.- El 27 d’agost es va rebre la seua contestació on es detallen els horaris i el nombre d’usuaris per als assajos. Immediatament l’edil es va posar en contacte amb la direcció de la Casa de la Cultura i amb la responsable de prevenció, perquè sobre la base de l’activitat, la qual entenem que s’ha de realitzar sense màscara, m’indiquen les dimensions necessàries per a poder portar acabe l’activitat. Mancant que ho confirmen de manera definitiva,
són dos metres de distància per a poder realitzar els assajos de la coral. Atés que els assajos compten amb la participació de fins a 50 persones, no existeix una sala municipal disponible amb aqueixes dimensions.

11.- No obstant això, i mancant la confirmació definitiva des de la regidoria s’intentarà localitzar un espai municipal que complisca amb les necessitats de la coral i els requisits sanitaris actuals.