El regidor de Patrimoni Històric, Rafael Almagro, ha comunicat aquest matí a la ciutadania i possibles interessats l’existència de la convocatòria d’ajudes per a projectes de salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial corresponents a 2019. Aquesta subvenció la realitza el Ministeri de Cultura i Esport i l’import màxim imputable a la totalitat de les ajudes serà de 234.000 euros.
La publicació de les bases es va realitzar el divendres 2 d’agost, després de la seua aparició en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de l’endemà es va obrir el termini per a presentar les sol·licituds, que és de 30 dies naturals des del 3 d’agost.
Les ajudes convocades tenen per objecte la realització de projectes de documentació, investigació, transmissió, perpetuació, difusió i promoció del Patrimoni Cultural Immaterial. Seran objecte d’atenció prioritària aquells projectes que afecten béns culturals immaterials que hagen sigut expressament protegits per la normativa de Patrimoni Cultural (declarats amb la categoria de Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, Bé d’Interés Cultural o assimilables) o que estiguen inclosos en els sistemes d’inventaris, catàlegs o atles de Patrimoni Immaterial gestionats per les administracions competents.
Podran concórrer a aquesta convocatòria d’ajudes les persones jurídiques sense ànim de lucre del sector públic o privat, que hauran d’estar legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: ajuntaments, diputacions, mancomunitats i altres ens locals, associacions i institucions sense finalitats de lucre, universitats i entitats dependents de comunitats autònomes. Els sol·licitants hauran d’acreditar la seua capacitat i adequació per a la realització de l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda.
Les ajudes es convoquen amb les següents finalitats:
-Afavorir la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya, especialment aquell que es trobe en situació de perill o vulnerabilitat.
-Contribuir a la protecció i salvaguarda dels béns culturals immaterials declarats per la normativa de Patrimoni Cultural d’Espanya.
-Impulsar la transmissió, difusió i coneixement del Patrimoni Cultural Immaterial.
-Donar suport a projectes que servisquen de marc d’actuació a un conjunt de béns, o que plantegen solucions que contribuïsquen a millorar la sostenibilitat i les capacitats de gestió del Patrimoni Cultural Immaterial a nivell general.
-Donar suport a aquells projectes que ajuden a fomentar la funció social del Patrimoni Cultural Immaterial.