La Diputació d’Alacant ha convocat el primer procés de selecció per a elegir al director-a de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (IAC). La convocatòria, que està previst que es publique el divendres en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), és una iniciativa promoguda per l’àrea de Cultura que dirigeix la diputada i vicepresidenta Julia Parra, qui ha obtingut el suport de tot l’equip de Govern. “La iniciativa ha sigut dissenyada amb l’únic propòsit d’imposar major transparència en l’elecció d’aquest important càrrec que en els pròxims anys serà el responsable de conduir una de les nostres institucions més emblemàtiques”, ha remarcat la vicepresidenta.

El decret que conté les bases del procés de selecció estableix deu dies hàbils per a la presentació de candidatures, a comptar a partir de l’endemà de la publicació en el BOP. El principal requisit establit és la possessió de titulació de llicenciatura o grau. Entre la documentació requerida als aspirants se sol·licitarà una memòria descriptiva sobre els projectes més rellevants que hagen desenvolupat al llarg de la seua carrera professional relacionats amb les tasques pròpies del director-a cultural del Gil-Albert.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documentació, la comissió de valoració estudiarà la documentació i seleccionarà un màxim de cinc candidats-tes atesa l’equanimitat del perfil professional i considerant principalment l’experiència en tasques direcció, coordinació i gestió de projectes culturals, especialment en l’àmbit públic. També es tindrà en compte l’autoria de publicacions com a novel·les, assajos o biografies, la possessió de doctorat i l’experiència en docència universitària en l’àmbit de la cultura.

Els interessats-ades que resulten triats en aquesta primera fase disposaran de cinc dies hàbils per a presentar una proposta de coordinació de la programació cultural. La comissió, que estarà composta per almenys tres membres que han de ser personal del grup A1 de l’organisme o de la Diputació d’Alacant, podrà realitzar, a més, entrevistes personals per a aclarir aspectes de la proposta.

La diputada de Cultura ha expressat el seu desig que aquest procés “es resolga de la manera més àgil perquè en la primera quinzena de febrer tinguem ja un nou director-a cultural en el IAC”. Julia Parra ha revelat també que, a partir de l’elecció del director-a del Gil-Albert, “es procedirà a l’elecció i nomenament de l’equip que li acompanyarà en aquesta nova etapa, un període que comença aquest any 2020 amb un augment del pressupost destinat a aquest organisme autònom de la Diputació, amb 1.393.300 euros, un 11,79% més que en 2019, amb el qual pretenem donar un ferm impuls a aquesta institució”.

L’article 29 dels Estatuts del IAC Juan Gil-Albert disposa que el director-a cultural serà càrrec honorífic designat per la presidència, sense mantindre relació laboral amb aquest. No obstant això, la diputada ha expressat el seu desig “de designar el millor candidat confirme als principis de mèrit i capacitat, respectant a més el principi d’igualtat i publicitat i donant possibilitat de presentar-se a qualsevol persona que reunisca els requisits”.

L’objecte de la convocatòria és la cobertura del càrrec de director-a cultural del Gil-Albert, les funcions del qual estan definides en l’article 29 dels Estatuts d’aquest organisme. La seua retribució serà per assistències als òrgans col·legiats, junta rectora, permanent, reunió de departaments i comissions.