Esquerra Unida Alacant recorda que, independentment del canvi en les ordenances de llicències, la condició de Bé de Rellevància Local en tràmits d’inclusió en el catàleg només permet a l’Ajuntament la concessió de llicències relatives a conservació i manteniment.

Com bé coneixerà l’Ajuntament d’Alacant, aquest règim transitori és en l’actualitat d’aplicació al Cinema Ideal, atés que la Conselleria de Cultura ja considera Bé de Rellevància Local el cinema per estar inclòs en l’Inventari de béns patrimonials de la Guerra Civi i al fet que el propi Ajuntament l’inclou com a proposta de BRL en el Catàleg de Proteccions actualment en exposició pública.

Com a representants de la ciutadania alacantina, també estaran al corrent que la Llei de Patrimoni Cultural Valencià se situa per damunt d’aquells decrets que regulen les diferents formes o criteris d’atorgar una llicència urbanística. El Decret 62/2011 pel qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local , estableix en el seu article 10 el règim transitori de protecció i diu que » fins a la seua definitiva inclusió en el corresponent Catàleg de Béns i Espais Protegits, en els béns per als quals els ajuntaments hagen manifestat el seu compromís formal d’iniciar els tràmits urbanístics oportuns per a la seua declaració com a béns immobles de rellevància local, així com per als elements individuals compresos en la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, únicament es permetran, prèvia llicència municipal o document d’anàloga naturalesa, actuacions de conservació i manteniment.»

El canvi de les ordenances és sens dubte mala notícia puix que s’ha fet rebutjant totes les esmenes que va fer el grup municipal Unides Podem en el que s’integra Esquerra Unida. Unes esmenes encarades a incidir en una major transparència en sol·licitar la seua exposició al públic, una bona definició de la qualitat del treball emprat i una fixació de metes objectives clares que asseguren que els projectes prioritaris tenen a veure amb les diverses necessitats de la ciutat. Però Esquerra Unida destaca que en aquest moment ens trobem en una situació preliminar del catàleg i de les seues propostes de BRL, actualment obert a proposicions públiques.

Com està en tramitació, i precisament amb la finalitat que s’assegure la protecció de tots els valors i ús del cinema Ideal, Esquerra Unida Alacant notifica la seua intenció de presentar al·legacions a la fitxa de l’edifici posant l’accent principalment en la seua protecció volumètrica interior. Perquè no es pot asseverar que el seu interior està demolit sense que hi haja hagut una visita oficial dels tècnics corresponents en l’actualitat a confirmar que així siga, ni es pot proposar un BRL com a protecció parcial quan, d’acord amb el Pla Especial del Centre Tradicional que està en vigor i regula els usos, hauria de tindre una protecció integral per ser BRL. Però abans de res, perquè estem parlant d’un exemplar singular i únic no sols a Alacant, sinó en tota la Comunitat Valenciana. Això és: si es destrueix la seua estructura i volumetria interior, amb les seues llotges, els pilars, els detalls ornamentals, l’escenari després de la pantalla… estaran eliminant per sempre un exemplar únic històric de l’arquitectura cinematogràfica i només quedaran els llibres i els plans per a poder si més no entendre com eren.

Recordem que Esquerra Unida Alacant es va sumar a la declaració del Cinema Ideal com BIC amb la finalitat que s’assegure la protecció de tots els valors de l’edifici, històrics, arquitectònics i culturals així com al fet que no canvie el seu ús original, per al que semblaria idoni recuperar el projecte d’una seu de la filmoteca. L’organització va produir a més un vídeo-manifest amb professionals representants de diversos sectors tècnics que expliquen les raons que subratllen la indispensable protecció integral de l’Ideal.