El Cant de la Passió d’Oriola està més prop de ser reconegut com bé d’interés cultural immaterial, set anys després que fóra sol·licitat a la Generalitat Valenciana per l’Ajuntament oriolà i els dos grups que sostenen l’antiquíssima manifestació cultural (Grup de Cantors de la Passió i Grup de Cantors de la Primitiva Passió Federico Rogel), amb el suport d’un nodrit grup d’entitats representatives de la societat civil oriolana. La completa documentació aportada pels sol·licitants inclou una exhaustiva memòria i sengles informes musicològics (el segon d’ells gestionat en els últims mesos per la Fundació Patronat Històric Artístic de la Ciutat d’Oriola i redactat pel prestigiós compositor, director i membre corresponent de la Real Acadèmia de Belles arts Sant Carles de València, Francisco Grau Vegara)

Tant el Servei Territorial de Cultura i Esport d’Alacant com el Institut Valencià de Cultura-Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana i la Comissió Tècnica per a l’Estudi i Inventari del Patrimoni Immaterial han emés els seus informes favorables i ha permés que, per fi, s’haja publicat hui en el DOGV la resolució del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, per la qual s’acorda incoar oficialment l’expedient per a declarar bé d’interés cultural immaterial el Cant de la Passió d’Oriola.

La protecció del Cant de la Passió d’Oriola com a patrimoni cultural immaterial –segons recull la resolució del conseller- es concretarà en les mesures següents: realitzar labors d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics; incorporar els testimonis disponibles a suports materials que garantisquen la protecció i preservació; vetlar pel desenvolupament normal i la pervivència d’aquesta manifestació cultural, i també tutelar la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures. L’annex a la resolució del conseller justifica la incoació de l’expedient sobre la base del valor històric, artístic, museològic, literari i etnològic

Una vegada transcorregut el termini del preceptiu període d’informació pública, en compliment d’el que s’estableix en la legislació vigent, l’expedient serà elevat al Consell per a l’aprovació definitiva, si escau.