La Diputació d’Alacant invertirà aquest any 479.000 euros en el desenvolupament, foment i difusió de la cultura a la província a través de tres programes d’ajudes dirigits a les entitats sense ànim de lucre i ajuntaments per a la realització d’activitats i l’adequació d’instal·lacions culturals municipals.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacat “l’esforç econòmic que s’ha fet per a posar a la disposició de tots els interessats recursos suficients per a fer arribar la cultura fins a l’últim racó de la província. Per a fer-ho realitat, a més, és necessari disposar d’espais dignes i ben preparats”.

Entre les activitats que seran objecte de subvenció es troben l’organització d’actuacions musicals, festivals, certàmens, fires, concursos, homenatges, exposicions, congressos o simposis, així com el disseny, maquetació, edició, impressió i reproducció de llibres i revistes, CD’s, DVD’s o qualsevol altra publicació en suport paper o digital, d’accés gratuït per al públic.

D’una banda, l’àrea de Cultura ha convocat subvencions per a activitats culturals d’especial relleu que s’hagen desenvolupat des d’administracions locals de la província entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020, per al que es destina 144.000 euros. S’inclouen premis, certàmens, mostres de teatre, setmanes líriques o musicals, homenatges o festivals. El termini per a la presentació de sol·licituds és d’un mes, a comptar des de la publicació en el BOP el passat 18 de febrer.

També des de Cultura s’han posat a la disposició de les entitats sense ànim de lucre 145.000 euros per a ajudes per a la realització d’activitats culturals que es realitzen en el període de l’1 d’octubre del passat any al 30 de setembre de 2020 relacionades amb espectacles de circ, entitats associatives festives o conservació i restauració d’imatges religioses, entre altres conceptes. El període per als interessats conclourà a mitjan maig.

Està actualment en vigor a més la convocatòria de subvencions per a l’equipament d’instal·lacions culturals de titularitat municipal. Els ajuntaments podran finançar amb aquestes ajudes conceptes com a aplicacions informàtiques, telèfons, altaveus, portes, radiadors, taules i cadires o señalítica, entre altres. Per a això s’ha destinat una quantia de 190.000 euros.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes, les bases de les quals poden trobar-se en https://diputacionalicante.sedelectronica.es/, serà d’un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.