La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, dirigida per Antonio Manresa, ha disposat una partida pressupostària dotada amb 100.000 euros per a dedicar-los a subvencionar projectes culturals no lucratius i a fomentar les arts.

El Butlletí Oficial de la Província (BOP) dóna compte en la seua publicació (butlletí número 76) de la resolució de l’àrea municipal de Cultura per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a l’exercici 2021.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes poden ser entitats privades sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, empreses privades, incloses les comunitats de béns i societats civils amb objecte mercantil, i persones treballadores autònomes que realitzen activitats de caràcter cultural. En tots aquests casos, el domicili social o fiscal ha d’estar en territori espanyol.

Import màxim per subvenció: 10.000 euros

Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte. L’import màxim que es podrà concedir a cada subvenció serà de 10.000 euros.

La subvenció podrà aconseguir els percentatges següents: En el cas d’entitats privades sense ànim de lucre, el 100% del cost total del projecte, si la persona no disposa d’altres fonts d’ingressos diferents a l’ajuda sol·licitada.

En el cas d’empreses privades i persones autònomes, el 80% del cost total del projecte. El percentatge restant haurà de ser cobert amb altres ajudes públiques o patrocinis privats, i per ingressos propis o aportacions de la persona beneficiària.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP. És a dir, aquest termini estarà vigent fins al 26 de maig.

El regidor de Cultura, Antonio Manresa, destaca que “ens hem esforçat a incrementar la quantia econòmica de les ajudes respecte a anys anteriors”.

Manresa ha afegit que “la convocatòria compleix el seu sisé any amb la finalitat d’impulsar iniciatives culturals no lucratives que fomenten la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i les arts, promoguen la recuperació del patrimoni material i immaterial i la identitat cultural alacantina”.

Les ajudes es destinaran, així mateix, a “diversificar, descentralitzar i enriquir la vida cultural de la ciutat”, explica el regidor.

Execució dels projectes

Manresa afig que el termini establit perquè els beneficiaris executen els projectes serà de l’1 de gener al 19 de desembre de 2021 i que el període de justificació de la subvenció finalitzarà el 23 de desembre d’aquest mateix any.

El pagament de la subvenció s’efectuarà en dues parts: el 50%, una vegada es dicte la resolució de concessió. El 50% restant, una vegada presentats i validats els documents exigits per a la justificació de la subvenció.

El regidor ha indicat que aquesta convocatòria s’enquadra en una bateria d’accions de foment d’iniciatives culturals a partir de processos de concurrència competitiva, amb transparència i participació de tots els agents culturals, la qual cosa enriqueix l’oferta i la vida cultural de la ciutat.

La presentació de sol·licituds es farà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alacant. Per a més informació, les bases de la convocatòria i annexos es troben en l’adreça https://convocatoriasdecultura.alicante.es