L’Ajuntament d’Alacant, a través de la Regidoria de Comerç, Hostaleria i Consum, dirigida per l’edil Lidia López, ha obert la convocatòria per a la presentació de les propostes, que després de superar el procés de selecció que dirimirà quins s’adeqüen millor a les accions de promoció comercial i a les campanyes de dinamització de la ciutat, formaran part de la nova borsa de projectes animació comercial.

La convocatòria tracta d’impulsar la implementació d’accions que milloren i activen la promoció comercial de manera que s’incentive l’activitat econòmica, fidelice als consumidors de la zona i atraga nous usuaris i visitants. D’aquesta forma, l’esmentada bossa de projectes pretén promoure una ciutat atractiva, accessible, activa i amena a través de la programació d’esdeveniments de dinamització del comerç i l’hostaleria.

En aqueix sentit, les iniciatives de dinamització comercial hauran d’oferir activitats d’animació de carrer, espectacles, actuacions infantils i de realitat virtual i inflables, actuacions musicals itinerants, tallers i qualsevol altra activitat de l’àmbit de l’animació perquè els possibles clients puguen gaudir d’entreteniment mentre realitzen les seues compres.

Claus per a presentar un projecte

Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que no haja incorregut en alguna de les prohibicions per a contractar amb el Sector Públic. Aquesta bossa s’actualitzarà permanentment, per la qual cosa serà possible procedir al registre de propostes en qualsevol moment.

La presentació dels projectes s’acompanyaran a la sol·licitud dirigida a l’Ajuntament d’Alacant – Regidoria de Comerç i Hostaleria i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament o telemàticament, amb certificat electrònic, a través de la web www.sedeelectronica.alicante.es.

Una vegada en la “Seu electrònica”, se seleccionarà “Catàleg de serveis”, es triarà l’opció “Altres sol·licituds no normalitzades”, “presentació on-line d’instància genèrica”. Una vegada emplenada la instància, podran annexar-se els documents exigits en la convocatòria, en format PDF.

Disciplines de les iniciatives

A més, la bossa de projectes estarà destinada a la realització d’activitats de dinamització comercial dins de les següents disciplines: Arts escèniques de xicotet format: Teatre, Clown, Màgia, Cuentacuentos; Música i Dansa: Actuacions musicals i de dansa en qualsevol de les seues modalitats, gèneres i estils, fixes i itinerant; Empreses d’animació: contractació d’animadors, hostesses/us, tallers, jocs, cançons realitat virtual, inflables i qualsevol altra activitat de l’àmbit de l’animació comercial i la categoria “Altres projectes: que contribuïsquen a la dinamització de la ciutat i del comerç”.

Les propostes hauran d’incloure un dossier de l’empresa amb breu explicació de la seua trajectòria professional i del projecte o els projectes que presenten per a cadascuna de les disciplines i pressupost, a més de la documentació gràfica i enllaços web o llocs d’interés que amplien la informació oferida.

Quan s’haja finalitzat el registre, els qui presenten les propostes podran comunicar-lo, a la Regidoria de Comerç i Hostaleria, a través del correu electrònic: comercio@alicante.es , el qual serà el mitjà habitual de comunicació per a aquesta convocatòria.

Requeriments per a formalitzar el registre de propostes

A més, la sol·licitud haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del NIF del sol·licitant, fotocòpia del CIF de l’entitat o, si es tracta d’associacions o entitats sense ànim de lucre, hauran de presentar la fotocòpia dels estatuts.

Així mateix, quan el sol·licitant siga una empresa o societat , aquestes hauran de presentar l’Escriptura de Constitució d’aquesta, així com l’Escriptura de Poder i la declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Per part seua, l’Ajuntament podrà sol·licitar la informació complementària que considere necessària i requerirà, si escau, la documentació no presentada d’acord amb el que s’estableix en les bases.

Així mateix, la presentació de projectes pressuposa l’acceptació expressa i incondicional per les entitats sol·licitants, de la totalitat dels requeriments i les normes establides en aquestes bases.

D’aquest registre es crearà la “Borsa de Projectes de Dinamització Comercial” i així, amb les propostes rebudes, es dissenyaran les campanyes que es realitzaran tant en el centre tradicional com en els barris de la ciutat, en les places, mercats i zones per als vianants.

Anualment es remetrà un correu electrònic als participants de la base de dades perquè confirmen les seues propostes inscrites, actualitzen els seus pressupostos, afigen propostes noves i retiren les no vigents.

Selecció i contractació de projectes

La mera incorporació a la Borsa no és un compromís de selecció i contractació, sinó que dóna dret al fet que les propostes siguen valorades per a la seua inclusió en les diverses accions de dinamització comercial i de manera preferent se’ls sol·licite pressupost per a dur a terme l’acció, tenint en compte l’adequació del projecte a les característiques de la programació prevista.

Excepcionalment serà possible incorporar altres projectes, sempre que amb els existents en la borsa no es puguen cobrir les necessitats de l’acció comercial. Així, quan resulte seleccionat algun dels projectes de la Borsa per a la seua realització, l’Ajuntament es posarà en contacte amb els responsables a l’efecte de formalitzar el contracte i especificar tot el necessari per a l’actuació com el calendari, la documentació fiscal, l’alta a tercers o el justificant d’exempció d’IVA si escau, entre altres. La facturació es realitzarà una vegada finalitzada l’activitat en els termes en els quals haja sigut contractada.