L’Ajuntament d’Alacant ha aprovat l’adjudicació del projecte d’obres de “Reparació del llenç oest de la muralla de la Muntanya Benacantil”, a favor de la mercantil SYDCA-XXI CONSTRUCCIONS, S.L. per un import de 85.653,33 euros.
Es tracta d’una construcció protegida segons el Pla Especial de Protecció de l’Entorn del Castell de Santa Bàrbara, amb catalogació de monument i denominat Bé d’Interés Cultural i Patrimoni històric d’Espanya.
Al desembre de 2018, l’equip del Partit Popular va acordar aprovar en Junta de Govern Local la convocatòria d’un procediment obert amb la finalitat de contractar l’execució de les obres correspostes en aquest projecte de reparació. Es va precisar un termini d’execució de dos mesos i ha comptat amb un pressupost base de licitació de 109.503,11 euros.
Proposta de reparació
Una vegada determinat l’estat de les diferents zones objecte d’aquest projecte, s’ha procedit a elaborar una proposta de reparació específica per a cadascuna de les patologies observades en les diferents zones de la muralla.
Prèviament a la realització dels treballs, es barrarà la zona afectada i els seus corresponents accessos a la muralla, de forma més efectiva que l’existent impedint l’accés de les persones i evitant possibles accidents.
Vegetació en la muralla
L’obra inclou la retirada de la vegetació existent en la muralla mitjançant un desbrossament manual inicial i un tractament amb herbicides posterior. També es procedirà a la retirada i demolició de tots els elements solts o susceptibles de desprendre’s.
Paviment en mal estat
A més, es procedirà a la reconstrucció de les zones perdudes en el paviment i les escales de la muralla, així com la prolongació de la maçoneria com a ampit, pel fet que actualment presenten un estat molt deteriorat, amb zones despreses i unes altres prop d’estar-lo, podent generar un risc per a les persones.