La Càtedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ d’Indústries Culturals i Creatives (Universitat Miguel Hernández) ha convocat el primer premi a la millor tesi doctoral en Gestió de ICC, dotat amb 2.000 euros i un element artístic acreditatiu, l’objectiu del qual és estimular la investigació al més alt nivell en l’àrea de direcció i gestió. En el cas que el Jurat així ho considere, també podran concedir-se dos accèssits sense dotació econòmica, que seran reconeguts amb el corresponent diploma.
Podran concórrer a aquest premi totes aquelles persones que, durant l’any 2019, hagen obtingut el grau de doctor/per una Universitat iberoamericana en alguna de les àrees de direcció i gestió relacionada amb les indústries culturals i creatives, concretament: Direcció i gestió (estratègia, operacions, màrqueting, comportament del consumidor, finances, recursos humans, I+D, tecnologia, etc.). Qualsevol de les indústries que formen part de les denominades Indústries Culturals i Creatives, segons el criteri d’UNESCO. Seran igualment vàlides tesis basades en casos d’estudi d’empreses o organitzacions i institucions emmarcades dins de les Indústries Culturals i Creatives.
El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 31 de maig de 2020. La tesi haurà de presentar-se en espanyol o en portugués. El lliurament dels premis tindrà lloc en el segon semestre de 2020, en la data i lloc que determine l’adreça de la Càtedra IARICC.
Els/as aspirants enviaran la seua tesi, en format PDF, a: culturacreativa@goumh.umh.es. Els treballs hauran de presentar-se acompanyats de la següent documentació:
-Certificat oficial de la Universitat que expedeix el títol de doctor, en el qual s’indique la qualificació obtinguda, nom d’el/la director(a/és/as) i membres del tribunal.
-Dades personals de contacte (nom, cognoms, document d’identitat, nacionalitat, correu electrònic i telèfon) i un curriculum vitae resumit de l’autor/a.
-Situació de les publicacions generades per la tesi doctoral, indicant els noms de les revistes, el factor d’impacte i, en el seu cas, les cites generades per la publicació.
-Nota explicativa de com la tesi compleix els criteris assenyalats en les seccions quarta i sisena d’aquestes bases, signada per el/la autor/a i per el/la director(a/és/as) de la tesi.
-Acreditació de si posseeix algun premi o esment internacional.
-Declaració jurada del/a autor/a garantint que la tesi no optarà a altres premis fins a la fallada del present premi.
El Jurat, nomenat pel Consell Assessor de la Càtedra IARICC, estarà format per: Un/a doctor/a membre de la Càtedra IARICC. Un/a doctor/a de tesi doctoral guanyadora en altres premis similars anteriors, sempre que no participe en aquesta convocatòria com a director/a en una tesi. Un/a doctor/a de qualsevol universitat d’Iberoamèrica que s’ocupe, en el moment de la convocatòria, de la investigació relacionada amb la gestió en Indústries Culturals i Creatives.
Per a avaluar l’excel·lència de les tesis presentades a aquest premi, el Jurat atendrà, com a mínim, als següents criteris: 1. Rellevància i aplicabilitat de la investigació al món de la pràctica. 2. Qualitat: impacte en els mitjans científics de difusió (revistes, etc.). 3. Presentació: redacció, qualitat de gràfics i dades, estructura dels continguts. 4. Aplicació de la tesi als reptes que afronten les Indústries Culturals i Creatives.
La decisió del Jurat, que serà inapel·lable, es farà públic i comunicarà a tots els concursants durant el segon semestre de 2020. El Jurat es reserva el dret a declarar desert el premi a la Millor Tesi Doctoral, així com els accèssits. La Càtedra i els participants reconeixen expressament que els drets de propietat industrial i intel·lectual derivats de cada treball optante als Premis corresponen originàriament al/la candidat/a autor/a d’aquest treball. No obstant això, donat el patrocini en exclusiva que mitjançant aquest acord compromet la Càtedra IARICC, es reconeix el dret exclusiu de la Càtedra d’utilitzar el nom i imatge del/a autor/al treball del qual resulte premiat en quantes entrevistes i actes promocionals que la Càtedra puga organitzar per a donar publicitat als Premis. A més, la Càtedra podrà publicar ressenyes dels continguts de les tesis premiades en les publicacions impreses i digitals que considere oportú per al compliment de les seues finalitats promocionals.
No s’admetran les tesis doctorals que s’hagen presentat a altres convocatòries similars. La presentació d’una tesi a aquesta convocatòria porta amb si l’acceptació implícita i íntegra de les bases del concurs i la seua expressa conformitat amb la legislació vigent a Espanya quant a fiscalitat, lleis de propietat industrial i intel·lectual i protecció de dades personals.
LA CÀTEDRA
La Càtedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ d’Indústries Culturals i Creatives (Càtedra IARICC) va ser creada a l’octubre de 2017 per la Universitat Miguel Hernández, d’Espanya, per a fomentar la investigació, desenvolupament i transferència del coneixement que posen en valor les economia creativa; fomentar l’emprenedoria, la gestió, la creativitat i la innovació de persones, empreses i/o organitzacions l’objectiu de les quals siga el desenvolupament d’iniciatives creatives i culturals; promoure la importància del sector cultural i creatiu entre l’Administració, associacions empresarials, organitzacions professionals i societat en general; difondre el potencial de la cultura innovadora com a factor de cohesió social i de desenvolupament econòmic; posar a la disposició de les Administracions i entitats interessades informació solvent sobre les diferents branques del sector cultural perquè puguen elaborar estratègies i plans adequats; i contribuir a la professionalització de la gestió en activitats culturals i creatives. Entre les accions realitzades fins al moment destaquen: Jornades Internacionals sobre el sector, publicació del llibre Les indústries culturals i creatives a Iberoamèrica: evolució i perspectives (2018) i el Creative Industries Global Conference 2019 (CIGC).
https://culturacreativaiberoamericana.edu.umh.es/