L’arquitecte encarregat de la realització del Mausoleu, Miguel Botella Ruiz Castillo, juntament amb els representants legals de Camilo Miguel Blanes Ornelas van presentar el projecte a l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, el vicealcalde, Jordi Martínez i el regidor de Cultura, Raül Llopis i al personal tècnic de distints departaments de l’Ajuntament

Els representants legals de Camilo Miguel Blanes Ornelas juntament amb l’arquitecte encarregat de la realització del Mausoleu, Miguel Botella Ruiz Castillo, es van reunir a la nostra ciutat amb l’alcalde, Toni Francés, el vicealcalde, Jordi Martínez, el regidor de Cultura, Raül Llopis i al personal tècnic de distints departaments de l’Ajuntament per mostrar-los el projecte i fer-los partícips de la maqueta del futur mausoleu en memòria a Camilo Sesto.
Van aprofitar l’ocasió per a anar al Cementeri Sant Antoni Abat a veure in situ la distribució de com quedarà el Mausoleu, les mesures i la distribució de l’espai. A més l’hereu de Camilo Sesto, els seus representats i l’arquitecte es van comprometre a fer les revisions oportunes del projecte amb el personal tècnic municipal per començar al més prompte possible les obres. També es va pactar l’acord perquè tant la maqueta del mausoleu com tota la documentació d’aquest procés estiga ubicada en la part final del museu dedicat a Camilo Sesto.
Recordem que donada la transcendència mediàtica del cantant en la memòria del qual s’alçarà el corresponent monument funerari i, la singularitat del cementeri municipal, l’exempció de règim econòmic per tal concessió, el projecte haurà de ser aprovat, previs els informes pertinents per l’òrgan municipal competent. Aquest és el procediment que determina el reglament que regula el servei del cementeri municipal “Sant Antoni Abat” (Butlletí Oficial de la Província d’Alacant número 137, de data 22 de juliol de 2013), especialment el seu article 15, una vegada concedida la parcel·la.
També cal recordar que el finançament del disseny i construcció del panteó-mausoleu, així com el manteniment del monument mausoleu, serà a càrrec del sol·licitant, és a dir; Camilo Miguel Blanes Ornelas, mentre que el manteniment de l’espai exterior serà assumit pel personal municipal del Cementeri. L’acord especifica que l’obra ha d’estar acabada abans de dos anys.
Camilo Sesto ha sigut una de les figures més representatives de tota la història recent de la nostra Ciutat. De fet, la seua trajectòria ha sigut mereixedora de la concessió de la “Medalla d’or i del seu nomenament com a fill predilecte d’Alcoi” mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 9 de novembre de 2016, i la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2018 va aprovar el canvi de denominació de l’espai públic “Avinguda L’Alameda” que va passar a denominar-se “Alameda Camilo Sesto”. El cantant alcoià va morir el 8 de setembre de 2019 i està enterrat en el cementeri alcoià amb els seus pares.
“Tal com vam manifestar tenim un contacte fluid amb la família de Camilo Sesto, estem seguint els passos que marca el procediment per poder començar l’obra tan prompte com es puga i complir així les darreres voluntats de Camilo Sesto. També volem mantenir una reunió amb el seu Club de Fans, que estan fent una gran labor, per presentar-los el projecte del mauseleu”, ha destacat el regidor de Cultura, Raül Llopis.
Presentan el proyecto del mausoleo en memoria de Camilo Sesto al Ayuntamiento de Alcoy
El arquitecto encargado de la realización del Mausoleo, Miguel Botella Ruiz Castillo, junto con los representantes legales de Camilo Miguel Blanes Ornelas presentaron el proyecto al alcalde de Alcoy, Toni Francés, el vicealcalde, Jordi Martínez y el concejal de Cultura, Raül Llopis y al personal técnico de distintos departamentos del Ayuntamiento
Los representantes legales de Camilo Miguel Blanes Ornelas junto con el arquitecto encargado de la realización del Mausoleo, Miguel Botella Ruiz Castillo, se reunieron en nuestra ciudad con el alcalde, Toni Francés, el vicealcalde, Jordi Martínez, el concejal de Cultura, Raül Llopis y al personal técnico de distintos departamentos del Ayuntamiento para mostrarles el proyecto y hacerles partícipes de la maqueta del futuro mausoleo en memoria a Camilo Sesto.
Aprovecharon la ocasión para ir al Cementerio Sant Antoni Abat a ver in situ la distribución de cómo quedará el Mausoleo, las medidas y la distribución del espacio. Además el heredero de Camilo Sesto, sus representados y el arquitecto se comprometieron a hacer las revisiones oportunas del proyecto con el personal técnico municipal para empezar lo antes posible las obras. También se pactó el acuerdo para qué tanto la maqueta del mausoleo como toda la documentación de este proceso esté ubicada en la parte final del museo dedicado a Camilo Sesto.
Recordamos que dada la trascendencia mediática del cantante en la memoria del cual se levantará el correspondiente monumento funerario y, la singularidad del cementerio municipal, la exención de régimen económico por tal concesión, el proyecto tendrá que ser aprobado, previos los informes pertinentes por el órgano municipal competente. Este es el procedimiento que determina el reglamento que regula el servicio del cementerio municipal “Sant Antoni Abat” (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 137, de fecha 22 de julio de 2013), especialmente su artículo 15, una vez concedida la parcela.
También hay que recordar que la financiación del diseño y construcción del panteón-mausoleo, así como el mantenimiento del monumento mausoleo, será a cargo del solicitante, es decir; Camilo Miguel Blanes Ornelas, mientras que el mantenimiento del espacio exterior será asumido por el personal municipal del Cementerio. El acuerdo especifica que la obra tiene que estar acabada antes de dos años.
Camilo Sesto ha sido una de las figuras más representativas de toda la historia reciente de nuestra Ciudad. De hecho, su trayectoria ha sido merecedora de la concesión de la “Medalla de oro y de su nombramiento como hijo predilecto de Alcoy” intermediando acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 9 de noviembre de 2016, y la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2018 aprobó el cambio de denominación del espacio público “Avenida Alameda” que pasó a denominarse “Alameda Camilo Sesto”. El cantante alcoyano murió el 8 de septiembre de 2019 y está enterrado en el cementerio alcoyano con sus padres.
“Tal como manifestamos tenemos un contacto fluido con la familia de Camilo Sesto, estamos siguiendo los pasos que marca el procedimiento para poder empezar la obra lo más pronto posible y cumplir así las últimas voluntades de Camilo Sesto. También queremos mantener una reunión con su Club de Fans, que están haciendo una gran labor.