La Mesa de Contractació de l’Ajuntament d’Alacant ha procedit a l’obertura de proposicions presentades a la convocatòria del procediment per a la contractació de les obres compreses en el projecte de Projecte de Reforma i condicionament de la casa d’estiu de Gabriel Miró, coneguda com a Finca Benisaudet, amb un pressupost base de licitació 602.580,06 euros i un termini d’execució de sis mesos, per a destinar-la a usos culturals i educatius. S’han presentat set empreses al concurs, classificant en primer lloc Construccions Enciso i José S.L. amb una oferta de 508.139 euros.

L’antic habitatge estiuenc de l’alacantí Gabriel Miró, que està situada en el barri de Los Angeles, es troba en un estat de “semirruina”, tal com van detectar els tècnics del Servei d’Estudis i Projectes i Viari de l’Ajuntament d’Alacant encarregats de redactar el projecte.

El regidor d’Urbanisme, Adrián Santos, ha destacat que la rehabilitació de la Finca Benisaudet “és alguna cosa que estaven reclamat els veïns i els alacantins en general des de fa moltíssims anys, i permetrà posar en valor aquest edifici històric i revitalitzar el barri de Los Angeles, així com potenciar les instal·lacions culturals de la zona”.

L’immoble existent ocupa una superfície d’uns 400 metres quadrats i té entre les tres plantes un total de 620 metres construïts, al que cal sumar-li uns 200 metres entre els seus dos porxos.

La parcel·la, que està entre els carrers Daya Nueva, Vicente Aleixandre, Pedro Poveda i Agustín Jiménez Narvalaz, té una extensió de 13.086 metres quadrats, i alberga una reguarda municipal.

L’edifici original és una planta de tipus quadrada que s’estructura amb una corredor central, al voltant del qual es configuren dues ales d’estades. Exteriorment, destaca un porxo perimetral al llarg de tres de les façanes, la seua teulada inclinada de teules de la meitat de l’edifici, i una torrassa quadrada a la cantonada.

La rehabilitació necessària consisteix a dotar les 3 plantes amb escales i ascensor, conservant la distribució existent, i condicionar les estades i el nucli de condícies en totes les plantes.

En aquest sentit, entre les actuacions a realitzar, cal destacar que hauran d’executar una nova escala principal, demolir els envans, eliminar els tapiats existents, substituir el sòl i tota la fusteria de fusta i comprovar l’estat de forjats i coberta. En l’exterior es repararan, entre altres coses, tots els elements de la terrassa en mal estat.

Així mateix, es contempla el redissenye del conjunt de la parcel·la i de l’entorn exterior de l’edifici, en relació amb recorreguts i accessibilitat, vegetació, realitzant el necessari desbrossament, neteja i anivellament del terreny de la parcel·la.

Prestacions de l’edifici

Tenint en compte que està destinat a tindre un ús públic, l’edifici comptarà amb les pertinents mesures de seguretat estructural, d’incendis, d’utilització i accessibilitat, així com les de protecció enfront del soroll, estalvi d’energia i salubritat necessàries.

En l’actualitat no existeix cap instal·lació en aquest edifici, per la qual cosa serà necessari implantar els comptadors generals, així com les instal·lacions d’aigua freda, sanejament, veu i dades i climatització, i fer les condícies accessibles.

Entre les mesures d’estalvi i eficàcia energètica que contempla el projecte destaquen les instal·lacions elèctriques amb un sistema de control i regularització, així com el sistema de captació, emmagatzematge i ús d’energia solar per al subministrament de l’aigua calenta.

Finca Benisaudet. Foto: Pedro Amorós

Finca Benisaudet. Foto: Pedro Amorós