La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Altea ha iniciat les obres d’adequació i accessibilitat del Poador de Ponent amb l’objectiu de posar en valor aquest important jaciment arqueològic convertint-lo en un lloc visitable i de divulgació gràcies a la posada en marxa d’un centre d’interpretació.

“L’important valor arqueològic i etnogràfic d’aquest lloc ha de ser conegut i visitat per tot el món, per a això era imprescindible adequar la zona, millorant la seua accessibilitat i afegir components museístics. La creació d’un centre d’interpretació permetrà la divulgació de les restes arqueològiques”, ha comentat Jose Orozco, regidor d’Urbanisme.

El Poador del Pontet, a més de ser un jaciment arqueològic en actiu des de 2015, on s’han desenvolupat diverses campanyes d’excavació arqueològica dirigides per Juanvi Martín i Pedro Jaime Zaragozí, és un espai on conflueixen, des de fa més de tres segles, tota una sèrie d’infraestructures relacionades amb l’aprofitament, l’ús i la gestió de l’aigua. En l’actualitat, bona part d’estes infraestructures, com per exemple les séquies o els escorredors, es troben camí del desús.

Els treballs tindran com a objectiu principal la creació d’un centre d’interpretació permanent que permeta la divulgació de les restes arqueològiques, així com de la cultura tradicional de l’aigua, la qual, amb la presència d’infraestructures centenàries com per exemple la Séquia Mare del Regueró Major o de l’Escorredor de Pesssària, es troba àmpliament representada en aquest espai.

El projecte ha començat amb el desbrossament, la retirada de vegetació i la neteja per complet d’aquest espai: incloent el llit del barranc i de l’Escorredor, el jaciment arqueològic i el seu entorn, i els accessos a la parcel·la. En la següent fase s’emprendran diverses actuacions per a millorar l’accessibilitat i adequar la delimitació de la parcel·la, on s’instal·larà una nova porta d’accés en el jaciment arqueològic des de l’aparcament de la Partida Basseta.

Les actuacions conclouran amb la instal·lació de diversos elements de caràcter museístic com per exemple una sèrie de baranes per a delimitar el recorregut de les futures zones visitables a l’interior de la parcel·la o com la instal·lació d’elements geotèxtils i graves per a definir espais i frenar a la vegada la proliferació de vegetació.

Aquests treballs, atés que s’estan desenvolupant dins d’una àrea de vigilància arqueològica, estan subjectes a un seguiment arqueològic que s’està realitzant sota la direcció de l’arqueòleg Pedro Jaime Zaragozí. Les actuacions tenen un termini d’execució d’un mes, per la qual cosa s’estima que estaran concloses a mitjan mes de desembre.

El Poador del Pontet, además de ser un yacimiento arqueológico en activo desde 2015, donde se han desarrollado varias campañas de excavación arqueológica dirigidas por Juanvi Martín y Pedro Jaime Zaragozí, es un espacio donde confluyen, desde hace más de tres siglos, toda una serie de infraestructuras relacionadas con el aprovechamiento, el uso y la gestión del agua. En la actualidad, buena parte de estas infraestructuras, como por ejemplo las acequias o los escurrideros, se encuentran camino del desuso.

Los trabajos tendrán como objetivo principal la creación de un centro de interpretación permanente que permita la divulgación de los restos arqueológicos, así como de la cultura tradicional del agua, la cual, con la presencia de infraestructuras centenarias como por ejemplo la Acequia Madre de la Reguera Mayor o del Escurridero de Pesssària, se encuentra ampliamente representada en este espacio.

El proyecto ha comenzado con el desbroce, la retirada de vegetación y la limpieza por completo de este espacio: incluyendo el lecho del barranco y del Escurridero, el yacimiento arqueológico y su entorno, y los accesos a la parcela. En la siguiente fase se emprenderán varias actuaciones para mejorar la accesibilidad y adecuar la delimitación de la parcela, donde se instalará una nueva puerta de acceso en el yacimiento arqueológico desde el aparcamiento de la Partida Poceta.

Las actuaciones concluirán con la instalación de varios elementos de carácter museístico como por ejemplo una serie de barandillas para delimitar el recorrido de las futuras zonas visitables en el interior de la parcela o como la instalación de elementos geotextiles y grabas para definir espacios y frenar a la vegada la proliferación de vegetación.

Estos trabajos, dado que se están desarrollando dentro de un área de vigilancia arqueológica, están sujetas a un seguimiento arqueológico que se está realizando bajo la dirección del arqueólogo Pedro Jaime Zaragozí. Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de un mes, por lo que se estima que estarán concluidas a mediados del mes de diciembre.