L’edil de Cultura, Mª Dolores Padilla anuncia l’obertura de la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant per a la realització de projectes culturals durant l’exercici 2018. Aquesta convocatòria es realitza atenent a criteris de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. La finalitat d’aquesta convocatòria de subvencions és el suport i impuls d’iniciatives culturals no lucratives que fomenten la participació ciutadana, la divulgació de la cultura i les arts en general, que promoguen la recuperació del patrimoni cultural material i immaterial i de la identitat cultural alacantina i que ajuden a posicionar Alacant com a ciutat cultural.

La present convocatòria té com a marc normatiu competencial l’article 25.1 i 2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la redacció donada pel número vuit de l’article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.

L’edil de Cultura, confia que enguany «augmenten considerablement el nombre de projectes presentats». En 2017 es van presentar un total de 28 projectes i es van triar 13.

La convocatòria va dirigida a:

 1. a) Persones físiques amb capacitat d’obrar i entitats privades sense ànim de lucre, que realitzen activitats de caràcter cultural.
 2. b) Empreses privades, incloses les societats civils amb objecte mercantil, i treballadors/as autònoms/as, que realitzen activitats de caràcter cultural.

Podran ser objecte de subvenció aquells projectes que complementen l’oferta cultural ja existent en la nostra ciutat i que contribuïsquen a aconseguir els objectius previstos per la Regidoria de Cultura en els seus diferents àmbits d’actuació, definits en el Programa Anual de Cultura, tals com:

 • Projectes de promoció i divulgació general de la cultura: mostres d’art i cicles, conferències o exposicions, en general, de tipus científic, didàctic, humanístic, periodístic, de cultura popular i tradicional alacantina, etc.
 • Projectes didàctics, de recerca o uns altres que fomenten el coneixement del patrimoni històric (material i immaterial) d’Alacant.
 • Festivals, cicles i mostres d’arts escèniques, música, audiovisuals, etc.
 • Art i espectacles de carrer.
 • Trobades d’artistes.
 • Producció d’espectacles d’arrel tradicional.
 • Jornades o tallers participatius i divulgatius de temàtica cultural: arts escèniques, música, literatura, arts plàstiques, audiovisuals, artesania i/o gastronomia alacantines, etc.
 • Commemoracions d’aniversaris de personalitats, fets o entitats dirigides a la conservació i la difusió de la memòria cultural col·lectiva.

Els projectes s’executaran íntegrament entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018, i hauran de desenvolupar-se dins del terme municipal d’Alacant en un percentatge igual o superior al percentatge de finançament municipal sol·licitat, pel que fa al cost total del projecte

No seran objecte de subvenció:

 • Els projectes de caràcter exclusivament acadèmic, els dirigits a professors/as i alumnes/as de centres educatius i a la formació de formadors/as.
 • Els projectes promoguts o organitzats per entitats entre les finalitats de les quals no figure la realització d’activitats de producció, promoció o difusió de la cultura, l’art o dels béns patrimonials o culturals.
 • Els projectes que incloguen accions que suposen la vulneració del nostre ordenament jurídic, tot açò amb l’objecte de respectar els drets i llibertats de les persones. • Els projectes destinats únicament a les persones sòcies de l’entitat sol·licitant. • Aquells que incloguen accions que impliquen maltractament a animals.
 • Els projectes relatius a campanyes i materials de caràcter partidista.
 • La producció d’espectacles i d’exposicions amb finalitats comercials, o vinculats a festes locals, o inclosos dins de les programacions de les festes de barris o pedanies.
 • Fires o celebracions comercials o de promoció turística.
 • Activitats religioses.
 • Activitats esportives.
 • Aquells projectes l’objecte dels quals estiga clarament contemplat en les restants convocatòries de subvencions de l’Ajuntament d’Alacant i dels seus Organismes Autònoms.
 • Els projectes cofinançats, en qualsevol forma, per l’Ajuntament d’Alacant o per qualsevol dels seus Organismes Autònoms.
 • Els que resulten redundants en relació a la pròpia programació cultural de l’Ajuntament.
 • Els projectes el cost global dels quals no aconseguisca els 1.500,00 euros, o per als quals se sol·licite una subvenció inferior a 500,00 euros.
 • Els que perseguisquen finalitats de lucre.

La dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria és de 36.000,00 euros, distribuïda en les següents aplicacions pressupostàries i anualitats:

EXERCICI 2018:

 1. a) Empreses privades i autònoms/as, aplicació 61-3341-47902: 12.600,00 euros.
 2. b) Particulars i entitats privades sense ànim de lucre, aplicació 61-3341-48910: 12.600,00 euros.

EXERCICI 2019:

 1. a) Empreses privades i autònoms/as, aplicació 61-3341-47902: 5.400,00 euros.
 2. b) Particulars i entitats privades sense ànim de lucre, aplicació 61-3341-48910: 5.400,00 euros.

Els crèdits pressupostaris anteriors podran ser ampliats o reduïts, prèvia realització dels tràmits corresponents, en funció de la categoria a la qual pertanguen els/les beneficiaris/as de les ajudes, sense que en cap cas puga superar-se la quantia total de la dotació pressupostària assignada a la convocatòria.

L’ajuda concedida estarà en funció de la quantitat sol·licitada, que podrà ser d’un màxim de 5.000,00 euros per cada projecte.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (a partir del 20 de juny).

Poden consultar tota la informació, així com la documentació sol·licitada en el següent enllace http://www.alicante.es/es/tramites/convocatoria-publica-subvenciones-desarrollo-proyectos-culturales-2018