La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Torrevella, Fanny Serrano, ha comparegut aquest matí davant els mitjans per a informar de la tramitació que està seguint la posada en valor del refugi de la Guerra Civil situat en Punta Prima, concretament de l’antiga caserna de carabiners, i les bateries i refugi antiaeri de la Guerra Civil que hi ha en Punta Prima. Les restes estan situades en una parcel·la privada sobre la qual hi ha un projecte de construcció presentat. L’edil ha sigut categòrica en afirmar que aquest projecte plantejat per la propietat des d’inici s’ha condicionat a la posada en valor i musealización de les restes de la Guerra Civil.

Serrano ha contextualitzat les actuacions que s’han anat realitzant, indicant que l’inici de les mateixes es remunta a l’any 2017, quan la propietat va sol·licitar la llicència d’obres. L’edil ha assenyalat que, l’Ajuntament, “en conéixer l’existència d’aqueix bé va decidir suspendre la tramitació i remetre’l a la Conselleria de Cultura perquè, encara que en ser béns procedents de la Guerra Civil ja estan protegits per la Llei 9/2017 de Patrimoni cultural valencià, la veritat és que l’Ajuntament no els té catalogats expressament com a Bé de Rellevància Local, per la qual cosa la competència per a dictaminar els informes recau àdhuc sobre la Generalitat Valenciana”. Des de la Conselleria es va sol·licitar que es modificara el projecte perquè es garantira la conservació dels elements de la Guerra Civil, vinculant d’aquesta manera l’obtenció de la llicència d’obra a la conservació i posada en marxa d’un projecte museogràfic.

El 23 de gener de 2019 es va presentar per part de la propietat el primer projecte de posada en valor. Tan sols un dia després, es va remetre aquest projecte a Conselleria, i va ser la pròpia administració autonòmica la que, el 18 de març de 2019, va realitzar un requeriment d’esmena. Així mateix, es va sol·licitar un informe previ municipal per a poder sol·licitar l’informe de viabilitat patrimonial de la Conselleria. Posteriorment, el 27 de març de 2019, es va presentar el nou projecte amb les deficiències detectades esmenades, i el 26 d’abril de 2019, l’arquitecta municipal va informar favorablement la referida proposta.

Aquesta proposta fa referència al projecte bàsic modificat seguint els requeriments exigits per part de Conselleria i atesa la posada en valor del Bé de Rellevància Local així com a la seua musealització, garantint no solament la conservació dels diferents elements sinó també integrant en l’àrea musealizada la construcció plantejada.

Serrano ha informat que tant el projecte bàsic modificat com l’informe favorable de l’arquitecta municipal han sigut remesos a la direcció provincial d’Alacant de Cultura, qui haurà d’emetre el respectiu informe de viabilitat patrimonial. Posteriorment, i si està tot conforme, el següent pas consistirà a atorgar la llicència d’obres, la que com s’ha esmentat, porta amb si l’execució dels treballs necessaris per a preservar el refugi, recuperar la resta dels elements i la musealización del conjunt.

L’edil d’Urbanisme ha expressat que espera una “ràpida i favorable” resposta per part de Conselleria, argumentant que totes les tramitacions que s’han anat realitzant s’han produït de manera col·laborativa entre les diferents administracions i la propietat.